THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH MUA BÁN, SỞ HỮU VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH MUA BÁN, SỞ HỮU

VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC

1. Đối với các thành viên tham gia chương trình ký gửi nhận cổ tức ưu đãi (Staking):

– Các cổ đông sẽ nhận ngay cổ tức cho 03 tháng đầu tiên (tháng 10, 11,12).
– Áp dụng với cổ đông sở hữu giá trị đầu từ 1,000 USD trở lên:

 • Cổ đông nắm giữ giá trị cổ phiếu từ $1.000 đến nhỏ hơn $5.000: hưởng cổ tức là
  15%/năm.
 • Cổ đông nắm giữ giá trị cổ phiếu từ $5.000: hưởng cổ tức là 20%/năm.

Yêu cầu cam kết: nắm giữ toàn bộ số lượng FNXS trong tài khoản, không được chuyển nhượng trong suốt thời hạn cam kết. Số cổ phần khi đăng ký chương trình sẽ khóa và mở lại tại cuối kỳ đáo hạn.
Thời gian cho phép đăng ký: từ 10/10/2019 – 10/11/2019. Sau khoảng thời gian này,
FinanceX sẽ không tiếp nhận thêm thành viên cho đến khi có chương trình kế tiếp.
Thời điểm thực hiện chi trả cổ tức: theo chương trình Staking vào ngày 11/11/2019.
– Sau khi nhận cổ tức 03 tháng đầu, từ tháng thứ 4 trở đi, cổ đông được chi trả cổ tức vào
ngày cuối cùng của mỗi tháng.
– Phía FinanceX có quyền được điều chỉnh % hưởng cổ tức từ tháng thứ 4 trở đi, tỷ lệ
này phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty nhưng luôn đảm bảo
mức chi trả tối thiểu là 8.5%/năm cho cổ đông nắm giữ dưới $5.000 và 10.5% cho cổ
đông nắm giữ trên $5.000.
– Những cổ đông mua FNXS trên trang https://sto.financex.io sau ngày 01/11/2019 giá trị
sẽ tính theo giá 0.06$.
– Kỳ hạn tham gia gói Staking là 01 năm tính từ ngày bắt đầu đăng ký.

2. Đối với các thành viên không tham gia chương trình Staking

– Là các cổ đông đang nắm giữ cổ phần FNXS nhưng không tham gia chương trình
Staking. FinanceX sẽ chi trả cổ tức cho 03 tháng đầu với mức cổ tức 10% vào ngày
15/11/2019 và các kỳ trả cổ tức tiếp theo vào 31/03/2020 và 30/10/2020.
– Các cổ đông có quyền mua bán, chuyển nhượng cổ phần trong suốt thời gian nắm giữ
lượng cổ phần FNXS này.

3. Lưu ý

– Cổ đông chỉ được chọn 01 trong 02 hình thức nhận cổ tức của FinanceX
– Cổ tức được chi trả theo USDT và chuyền vào ví của mỗi cổ đông trên Sàn FinanceX
– Các cổ đông cần nắm rõ và hiểu các yếu tố sau:

 •  STO là một hình thức đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp trên lượng token mà
  nhà đầu tư nắm giữ. STO không phải hình thức gọi vốn cộng đồng thuần túy mà nó
  giúp doanh nghiệp kêu gọi thu hút nguồn lực về tài chính để đi lâu dài với sự phát
  triển của doanh nghiệp. Vì vậy chúng ta cần phân biệt rõ STO và ICO hay IEO.
 • STAKING là một hình thức ký gửi cổ phiếu, coin cho tổ chức để thu về cổ tức
  định kỳ (Tháng, quý, năm).
 • Cổ phiếu: là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành xác nhận quyền sở hữu một
  hoặc một số cổ phần của công ty đó. Người nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông của
  công ty phát hành. Người góp vốn vào công ty không được quyền trực tiếp rút
  vốn ra khỏi công ty, nhưng được quyền chuyển nhượng sở hữu cổ phần dưới hình
  thức bán lại cổ phiếu hay dưới hình thức quà tặng hay để lại cho người thừa kế.
 • Cổ tức (Dividend): là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của
  một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu.

 

FinanceX Ltd.

Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize

 

EXCHANGE MADE SIMPLE