Tại Sao Lệnh Rút Tiền Của Tôi ở trạng thái “Email Sent”?

Trạng thái “email sent” trên các khoản rút tiền có nghĩa là yêu cầu rút tiền chưa được bạn xác nhận thông qua liên kết được gửi trong email xác nhận rút tiền.

Khi lệnh rút tiền không được xác nhận trong vòng 45 phút, email xác nhận rút tiền sẽ không còn hiệu lực.

Bạn cần đăng nhập lại vào tài khoản, hủy lệnh cũ đi và đặt lại một lệnh mới để có thể thực hiện yêu cầu rút tiền.

Was this article helpful?

Related Articles