Quản Lý Tài Sản

Bước 1: Đăng nhập vào trang web chính thức của FinanceX: https://financex.io/

Bước 2: Chọn [Số dư ] -> [Quản lý tài sản]

Trong mục quản lý tài sản này sẽ bao gồm 3 phần:

*Tổng tài sản

  • Ước lượng tài sản: tổng số tiền và giá trị coin khi quy đổi ra tiền
  • Tiền mặt: Tổng số tiền mặt hiện có
  • Coin:Tổng số coin hiện có

* Ví tiền mặt

  • Tổng giá trị: tổng số tiền hiện có
  • Chờ xử lý: Tổng số tiền giao dịch chưa được khớp, số tiền yêu cầu rút nhưng chưa được phê duyệt
  • Rút: Tổng số tiền rút thành công
  • Gửi: Tổng số tiền gửi thành công

*Ví coin

  • Tổng giá trị: Tổng số coin hiện có
  • Số dư: Tổng giá trị – Chờ xử lý
  • Chờ xử lý: Số coin đang chờ khớp, chờ phê duyệt để gửi đi
  • Giá khớp: giá khớp gần nhất của bạn
  • Tổng: Tổng khối lượng giao dịch
  • PNL: giá vốn

Was this article helpful?

Related Articles