Gửi Sai Địa Chỉ

Nếu bạn gửi coin của bạn đến một địa chỉ không đúng, FinanceX sẽ không nhận được những coin đó. Và FinanceX không thể biết ai kiểm soát những địa chỉ đó và cũng không thể phục hồi những coin đó. Nếu bạn biết người chủ của những địa chỉ đó, bạn có thể thử liên hệ với họ để thoả thuận về việc lấy lại những coin đó của mình.

Was this article helpful?

Related Articles